DPH: údaje v registru - zveřejnění bankovních účtů vs. ručení za daň

10.01.2013 19:38

Novela zákona o DPH vyšla ve Sbírce zákonů právě dne 31.12.2012 pod č. 502/2012 Sb. Podle této novely má plátce povinnost uvést čísla svých bankovních účtů používaných k ekonomické činnosti, přičemž tato čísla budou zveřejněna na internetu ve veřejně přístupném registru plátců. Plátce má možnost určit ke zveřejnění na internetu jen některá čísla; pokud tak neučiní, budou zveřejněna všechna nahlášená čísla. Pokud nenahlásí žádná čísla, nebo nebude chtít žádná zveřejnit, vystavuje tak své odběratele riziku ručení za daň při platbě na nezveřejněné účty.

Podle přechodných ustanovení novely DPH č. 502/2012 Sb. plátci oznamují během ledna a února 2013 čísla účtů, která slouží k jejich ekonomické činnosti (nový registrační údaj dle § 96 odst. 1 zákona o DPH ve znění k 1.1.2013) s tím, že je mohou (tedy nemusí) určit ke zveřejnění na internetu (§ 96 odst. 2 novelizovaného zákona o DPH). Údaje o bankovních účtech ve smyslu § 96 novelizovaného zákona o DPH jsou nově požadovanými údaji o registraci a proto také nový formulář přihlášky k registraci DPH pro rok 2013. Tyto údaje obsahuje tiskopis 25 5104, vzor č.5, viz řádek 11. Obvykle budou v přihlášce k registraci k DPH vyplňovány stejné údaje jako v univerzální přihlášce k daňové registraci. Pro rok 2013 byly vydány univerzální přihlášky k registraci fyzických a právnických osob vzor č. 17.

zákon o DPH:
§ 96 Povinný registrační údaj

(1) V přihlášce k registraci plátce je osoba povinná k dani povinna uvést také čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost.

(2) Osoba povinná k dani je oprávněna určit, která čísla účtů podle odstavce 1 budou zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

§ 109 Ručení příjemce zdanitelného plnění

(1) Plátce, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné jiným plátcem nebo poskytne úplatu na takové plnění (dále jen "příjemce zdanitelného plnění"), ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění věděl nebo vědět měl a mohl, že

a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,

b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění (dále jen "poskytovatel zdanitelného plnění"), se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo

c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.

(2) Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění

a) bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny 25) ,

b) poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, nebo

c) poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je v okamžiku jeho uskutečnění o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem.

(4) Příjemce zdanitelného plnění, které spočívá v dodání pohonných hmot distributorem pohonných hmot podle zákona upravujícího pohonné hmoty, ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění není o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je registrován jako distributor pohonných hmot podle zákona upravujícího pohonné hmoty.

 

zákon č. 502/2012 Sb. (novela ZDPH):
Čl. II Přechodná ustanovení

9. Osoba povinná k dani, která byla ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona plátcem, je povinna oznámit správci daně do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje uvedené v § 96 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud tato osoba nesplní tuto povinnost, má se za to, že určila ke zveřejnění všechny účty, které správce daně vede na základě její registrační povinnosti.

10. Správce daně zveřejní údaj podle § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nabyl účinnosti tento zákon. Přede dnem zveřejnění tohoto údaje se nepoužije § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Zpět