FÚ: Daň z příjmů právnických osob - chybné účtování přebytků na skladě

14.10.2010 13:36

Zdroj: Česká daňová správa

V rámci daňové kontroly na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářní rok 2006 bylo zjištěno, že daňový subjekt prováděl účtování o pořízení a úbytku zásob způsobem B. V rámci inventarizace zásob zjistil a vyčíslil inventarizační rozdíly (manka a přebytky), o kterých při uzavírání účetních knih k 31. 12. 2006 chybně účtoval, a hodnotu přebytků v částce 251.001,53 Kč daňový subjekt nezahrnul do základu daně za kontrolované zdaňovací období roku 2006.

Na základě uvedených skutečností správce daně daňovému subjektu ve smyslu ust. § 23 odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů za zdaňovací období kalendářní rok 2006 zvýšil základ daně o částku 251.002,- Kč.

Zpět