Informace MF ČR k uplatňování ceny obvyklé při odvodu DPH (aktualizováno)

10.05.2010 22:59

Ministerstvo financí ČR vydalo oficiální informaci k §36a zákona o DPH, který od 1.1.2010 nově zavedl povinnost odvodu DPH z ceny obvyklé namísto sjednané, při prodeji osobám ve zvláštním vztahu k plátci. Zde naleznete plné znění, při nejasnostech při aplikaci se obraťte na některého z daňových poradců.

Na závěr je třeba podotknout, že tento paragraf se týká také osob v zaměstnaneckém poměru, tedy při prodeji výrobků či služeb vlastním zaměstnancům. Netýká se však jejich rodinný příslušníků. Momentálně v Parlamentu ČR probíhá bouřlivá diskuze ohledně možnosti zrušit buď celý §36a ZDPH, což není pravděpodobné vzhledem k tomu, že vychází ze směrnice Rady 2006/112/EU k uplatňování DPH, a jeho účelem je zabránění daňovým únikům mezi osobami spojenými (například propojenými podniky), nebo aspoň vynětí zaměstnanců z této skupiny.

Aktualizace 8.5.2010:
 

Sdělení Ministerstva financí k zákonu č. 120/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (k § 36a – cena obvyklá jako základ daně u plnění pro osoby v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k plátci; zaměstnanecké benefity)

Sdělení zpracované na základě zákona č. 120/2010 Sb., na jehož základě se mění § 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech.

(Č.j. : 18/44 492/2010)

Zákonem č. 120/2010 Sb., částka 43/2010 Sb. (rozeslána dne 29. dubna 2010) se s účinností od 29. dubna 2010, mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“). Zákon obsahuje změnu ustanovení § 36a odst. 3, písm. d), kdy se z výčtu osob, u nichž se při dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu nižší než je cena obvyklá, jako základ daně použije cena obvyklá, vypouští osoby v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k plátci (zejména zaměstnanci). Od účinnosti tohoto zákona se při dodání zboží nebo poskytnutí služeb těmto osobám použije jako základ daně nikoliv cena obvyklá, ale částka hrazená příjemcem plnění (zaměstnancem).

Současně zákon stanovil, že pro uplatnění daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro uplatnění práv a povinností s tím souvisejících, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Plátci daně, kteří v období od 1. ledna 2010 do data účinnosti tohoto zákona postupovali při stanovení základu daně podle § 36a odst. 3 písm. d) ve znění zákona o DPH platném od 1. ledna 2010, mohou provést opravu základu daně a výše daně podle § 41 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, v dodatečném daňovém přiznání, případně plátce provede opravu základu daně a výše daně způsobem stanoveným v § 42 zákona o DPH.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Současně upozorňujeme, že společníci a jednatelé s.r.o. pravděpodobně spadají do další skupiny tzv. jinak spojených osob, takže vůči nim stále zůstává v platnosti zdanění ve výši ceny obvyklé!! (Daňová kancelář)

Zpět