Minimální zálohy a pojištění sociální a zdravotní (2010-2015)

10.01.2015 00:00

Od ledna každého roku je zvýšena minimální záloha na zdravotní pojištění. Všichni, kteří platí méně než nové minimum, si musejí od zálohy za leden (splatnost do 8.února) tuto platbu zvýšit na minimum. Výjimkou jsou osoby, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ.

sociálního pojištění se záloha zvyšuje až od měsíce podání Přehledu OSVČ (včetně). Až do podání Přehledu platí minimální záloha předchozího roku. Jiné minimum je pro hlavní činnost a jiné pro vedlejší činnost.

Důchodové a nemocenské pojištění je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, za který se platí. Pozdní platbou nemocenského pojištění toto pojištění zpětně zaniká (zaniká k 1. dni měsíce, za který mělo být placeno)!

Pro 2014+15: Za OSVČ vykonávající vedlejší činnost může být považována i OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění OSVČ. Podmínka, která určovala, že OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, nemůže být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, přestože trvaly důvody pro vedlejší činnost, byla od 1. 1. 2014 zrušena.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ:

  Hlavní Vedlejší
  2010 2011 2012 2010 2011 2012
účast na SP nad roční příjem x x x 56901 59374 60329
poměrně měsíční x x x 4742 4948 5028
             
průměrná mzda v národ. hospodářství            
minimální vym. základ měsíční 5928 6185 6282 2371 2474 2514
minimální pojistné měsíční (bez účasti na důchod. spoření 1731 1807 1835 693 723 735
maximální záloha OSVČ měsíční            
minimální vym. základ roční 71136 74220 75384 28452 29688 30168
minimální pojistné roční 20772 21673 22013 8308 8669 8810
             
min. pojistné u NP měsíční 56 92 115 56 x x
  Hlavní Vedlejší
  2013 2014 2015 2013 2014 2015
účast na SP nad roční příjem x x   62121 62261  
poměrně měsíční x x   xxx xxx  
             
průměrná mzda v národ. hospodářství 25884 25942        
minimální vym. základ měsíční 6471 6486   2589 2595  
minimální pojistné měsíční (bez účasti na důchod. spoření 1890 1894 1943 756 758 778
maximální záloha OSVČ měsíční 30233 30301 31082      
minimální vym. základ roční 77 652 77 832 79 836 31068 31140  31 944
minimální pojistné roční 22675 22727   9072 9093  
             
min. pojistné u NP měsíční 115 115 115 x x x

 

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ:

Pro rok 2015: Zvýšení minimálních záloh osob samostatně výdělečně činných na 1 797 Kč místo dosavadních 1 752 Kč, a to již od měsíce ledna (splatnost do 8.2.2015).

Pro rok 2014: Zvýšení minimálních záloh osob samostatně výdělečně činných na 1 752 Kč místo dosavadních 1 748 Kč, a to již od měsíce ledna (splatnost do 8.2.2014).

Pro rok 2013: Zvýšení minimálních záloh osob samostatně výdělečně činných na 1 748 Kč místo dosavadních 1 697 Kč, a to od měsíce ledna (splatnost do 8.2.2013).

(Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Na základě propočtu podle Nařízení vlády č. 324/2012 Sb. činí pro rok 2013 průměrná měsíční mzda 25 884 Kč.)

Maximální strop pro zdravotní pojištění byl pro roky 2013 až 2015 pozastaven! OSVČ budou maximální zálohy dle roku 2012 (Přehledu za 2011) platit naposledy za kalendářní měsíc předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém podají nebo by měly podat Přehled za rok 2012. Poté budou platit pojistné vypočtené podle svých skutečných příjmů, tedy bez omezení stropem.

2015: Novelizací zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a dalších souvisejících zákonů platných od 1. ledna 2015 dochází ke zrušení ustanovení týkajících se maximálního vyměřovacího základu. Od 1. ledna 2015 tak přestává ve zdravotním pojištění platit pojem maximální vyměřovací základ. Nejde o velkou změnu, protože pro roky 2013 až 2015 se ustanovení o maximálním vyměřovacím základu nepoužívají.

Nárok na vrácení případného přeplatku pojistného z důvodu překročení maximálního vyměřovacího základu za období 2008 až 2012 lze uplatnit kvůli absenci přechodných ustanovení nejpozději do 31. prosince 2014.

Zdravotní pojištění je splatné od 1. dne měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce pro OSVČ, nebo do 20. dne násl. měsíce pro zaměstnance (za ně odvádí pojistné zaměstnavatel). Za den platby se považuje až den, kdy je částka připsána na účet zdravotní pojišťovny, nebo kdy je zaplacena hotově na pokladně ZP.

  Zdravotní pojištění
  2012 2013 2014 2015
průměrná mzda v národ. hospodářství 25 137 25 884 25 942 26 611
         
maximální VymZáklad roční (72x prům. mzda) 1 809 864 x (1 863 648) x x
maximální záloha měsíční 20 361 x x x
         
minimální VymZáklad roční (12 x 50% prům. mzdy) 150 822 155 304 155 652 159 666
minimální VymZáklad měsíční (50% prům. mzdy) 12 569,00 12 942,00 12 971,00 13 305,50
minimální měsíční záloha 1 697 1 748 1 752 1 797

 

Pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) činí nadále 1 080 Kč měsíčně. Od 1.8.2013 došlo ke zvýšení minimální mzdy z 8000 Kč na 8500 Kč a s tím došlo ke zvýšení minimálního zdravotního pojištění zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů na 1148 Kč. Od 1. ledna 2015 dochází ke zvýšení minimální mzdy z částky 8 500 Kč na 9 200 Kč, a tedy pojistné z tohoto vyměřovacího základu činí 1 242 Kč od platby za měsíc leden 2015.

 

Zpět