Vrácení části plateb sociálního pojištění z mezd za 1. pol. 2007 - ZAMÍTNUTO (aktualizováno)

09.01.2010 01:46

 V médiích probíhá bouřlivá diskuze ohledně chyby státních orgánů (především zákonodárných) v roce 2007, která BY MOHLA vést k vrácení zaplaceného sociálního pojištění z mezd, které platí zaměstnavatel za sebe (tedy nikoliv ze mzdy zaměstnance) za měsíce 1-6/2007. V této souvislosti je třeba upřesnit některá fakta:

  • Daňový poradce nemá žádný zájem na zatahování klientů do sporů se státními institucemi, ale protože je vázán povinností jednat ve prospěch klienta, musí každého upozornit na tuto možnost, byť zatím ještě není jisté, jak celá kauza dopadne. A každý jednatel, člen představenstva, předseda družstva, hejtman a kdokoliv, kdo spravuje cizí majetek (i když zčásti může být i jeho) je povinen chovat se jako řádný hospodář, jinak hrozí, že opomenutá možnost zvýšení kapitálu společnosti bude vymáhána na něm. Této povinnosti ho mohou zbavit pouze vlastníci společnosti (společníci s.r.o., akcionáři, zřizovatelé, ...).
  • Ve výše uvedené věci probíhá soudní řízení u Nejvyššího správního soudu. Celou mediální kauzu vyvolal rozsudek krajského soudu, který ale vzhledem k odvolání jedné strany (ČSSZ) nenabyl právní moci. Proto nelze ještě s určitostí říci, že přeplatek na pojistném opravdu vznikl. Navíc se soud týká firmy, která pojistné neplatila, kdežto většina firem se ocitne v situaci, kdy pojistné zaplatila a nyní bude tvrdit, že to bylo bez právního podkladu. Lze tedy čekat, že budou muset následovat další soudní pře, které teprve celou situaci vyjasní. Ministr práce a sociálních věcí dokonce uvádí, že nevrátí žádné přeplatky bez soudního rozhodnutí, tedy že soudit se bude muset každý, ale tomu lze jen těžko uvěřit, pokud se situace bude vyvíjet v neprospěch státu.
  • Na vrácení přeplatku (pokud vznikl) je 5 let.

Aktualizováno:

Nejvyšší správní soud 25.2.2010 rozhodl ve věci a zrušil napadený rozsudek Krajského soudu. Uznal tedy nárok České správy sociálního zabezpečení na pojistné i za dobu, kdy zákon byl nedokonalý a nedával jasný návod na výpočet tohoto pojistného. V odůvodnění stojí:

"Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že v daném případě poukazem na zjištěnou legislativní chybu není možno dospět k závěru o přechodném zániku platební povinnosti k placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, neboť takový výklad by byl zcela mechanický a odhlížející od smyslu jednotlivých institutů, celkového kontextu posuzované právní úpravy, historie jejího vzniku a důvodů postupných novelizací.

Zdůrazňuje však zároveň, že jde o další z mnoha případů nepřehledného a chaotického legislativního procesu, jehož výsledkem je stále se zhoršující kvalita právního řádu, jež působí mezi adresáty právních povinností často oprávněné pocity bezradnosti, snižuje důvěru v právo, vyvolává znepokojení a zbytečně též zatěžuje příslušné orgány a instituce, které přijaté normy aplikují a interpretují." (celý rozsudek zde)

Z tiskové zprávy MPSV 4.3.2010:
Rozsudkem Nejvyššího správního soudu (NSS) a dopadem na Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) se dnes zabývali experti na MPSV. Jednání se konalo pod vedením ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky s cílem: Informovat o stanovisku ministerstva a dohodnout další postup v souvislosti se žádostmi o vracení pojistného.

OSSZ nyní budou pokračovat v přerušených řízeních o vracení pojistného na sociální zabezpečení. Budou je zamítat. Vycházet přitom budou z rozsudku NSS, z kterého mimo jiné vyplývá, že se o přeplatek na pojistném nejedná a žádosti zaměstnavatelů je tedy třeba považovat za nedůvodné."Uvítali bychom, kdyby zaměstnavatelé vzali žádosti sami zpět", uvedl ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka, "Výhodné je to pro obě strany. Zaměstnavatelé ušetří na nákladech a OSSZ ubude administrativa."

Zpět