Nový daňový řád od roku 2011

20.10.2010 10:01

Daňový řád 2011

Od 1.1.2011 vstoupí v platnost dlouho připravovaný zákon o správě daní, zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád. Nahrazuje 17 let starý zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, který za tu dobu byl natolik pozměněn judikaturou, že jeho přímé používání bylo nemožné. Bohužel i v novém zákoně je mnoho sporných bodů, které bude muset vyřešit následující judikatura, nicméně mnoho bodů z minulé judikatury bylo začleněno. Jistou výhodou je, že již při přípravě zákona byli učastni zástupci Komory daňových poradců České republiky a mohli svými připomínkami z praxe vhodně usměrňovat text zákona tak, aby nebyl šitý na míru pouze správcům daně (finančním úřadům), ale poskytoval práva též daňovým subjektům, našim klientům.

Některé novinky daňového řádu:

 • prekluzivní lhůta pro vyměření či doměření daně se nebude odvíjet od sporného momentu "vzniku daňové povinnosti", ale od lhůty pro podání daňového přiznání, což je vcelku jasný termín
 • nové prodloužení lhůty o 1 rok při některých úkonech, např. podání dodatečného daňového přiznání v období posledních 12 měsíců původní prekluzivní lhůty - sice pro daňové subjekty nevýhodné, ale dle mého mínění spravedlivé. Znemožňuje to úmyslným úpravám daně na poslední chvíli s nemožností kontroly ze strany správce daně
 • zrušení omezení pro zástupce, který není daňovým poradcem (míněno i advokáty), tedy např. účetní, kteří do roku 2010 vč. mohli zastupovat u jednoho FÚ pouze jednoho klienta. Nadále však zůstávají některá specifická práva daňovým poradcům, jako nemožnost vyloučení ze zastupování, možnost automatického odkladu podání daňového přiznání k dani z příjmů a platby daně o 3 měsíce, možnost následného pověření dalšího zástupce, atd.
 • konečně byl definován cíl správy daní jako "zjištění správné daně", nikoliv "hájení zájmů státu"; jestli to bude mít vliv i v praxi se teprve ukáže
 • mírné rozšíření práv správců daně i mimo oblast své působnosti (místní příslušnost)
 • rozšíření možnosti delegace na jiného správce daně
 • nově atrakce - přesunutí řízení na správce daně vyššího stupně
 • doručování již pouze daňovému subjektu nebo zástupci, nikoliv oběma (kromě případů, kdy se doručuje obecně zástupci, ale daňový subjekt má něco osobně vykonat)
 • nově lze stanovit lhůty i na hodiny
 • změny ve způsobech doručování (primárně doručování při ústním jednání nebo jiném úkonu, nebo elektronicky, potom teprve další možnosti)
 • nová pravidla pro vedení spisu, především jeho skryté části
 • daňová kontrola - nově lze specifikovat rozsah kontroly pouze na některou část (např. jen přijaté faktury za dané období), což usnadňuje správcům daně opakovat kontrolu stejného období, aniž by byli napadeni za opakovanou daňovou kontrolu - silný prvek v rukách správců daně!
 • nově nicotnost rozhodnutí
 • opravné prostředky - změny v terminologii, úpravy některých postupů
 • změny v placení daně - upřesnění, kdy je platba přeplatkem daně a kdy je běžnou platbou daně, navíc "ochranná lhůta" 10 dní před splatností je vše považováno za běžnou platbu na následně přiznanou daň
 • úrok z prodlení a pokuta za pozdní podání daňového tvrzení (přiznání) - nově 5denní ochranná lhůta
 • nově účinná lítost - dobrovolné zaplacení daně a tím vyhnutí se trestnímu stíhání
 • přísnější podmínky pro některé sankce, zmenšení vlivu správce daně na výši sankcí (např. pokuta za pozdní podání daňového přiznání je nyní povinná a jasně daná pravidly pro výpočet)

Mnoho dalších úprav je natolik právně-odborných, že má smysl se jimi zabývat pouze pro daňové poradce a právníky, kteří je mohou využít v procesních postupech. Proto lze daňovým subjektům jedině doporučit, aby si při styku s finančními orgány sjednali právní podporu daňového poradce.

 

Zpět