Zastupování daňových subjektů (mj. daňovým poradcem)

22.10.2013 10:46

Osoba zúčastněná na správě daní se může dát v daňovém řízení zastupovat zmocněncem, jehož si zvolí.

Ve stejné věci může být současně zvolen pouze jeden zmocněnec.

Zmocněnec, nejde-li o daňového poradce nebo advokáta, není oprávněn zvolit si dalšího zmocněnce, s výjimkou zmocněnce pro doručování podle § 28 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Zmocnitel je povinen vymezit rozsah plné moci. Pokud tak neučiní, má taková plná moc vady. Vůči správci daně je účinná až od okamžiku odstranění těchto vad.

Podmínkou zastoupení v daňovém řízení je předložení plné moci místně příslušnému správci daně.

Chcete-li zmocnit daňového poradce ke zpracování a podání daňového přiznání a zajistit si tak prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, je třeba podat příslušnou plnou moc správci daně nejpozději před uplynutím neprodloužené lhůty.

Plnou moc lze podat písemně poštou, osobně nebo ústně do protokolu.

Plnou moc lze také zaslat jako datovou zprávu, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem zmocnitele nebo je odeslána prostřednictvím datové schránky zmocnitele. Podání učiněné prostřednictvím datové zprávy se přijímá na společném technickém zařízení správců daně na adresu zveřejněnou správcem daně anebo na technickém nosiči dat, jehož formu zveřejní správce daně.

Plná moc se předkládá finančnímu úřadu místně příslušnému dle místa trvalého pobytu nebo dle sídla právnické osoby.

Podpis/y na plné moci nemusejí být úředně ověřeny, ale finanční úřad může v jednotlivých případech toto ověření požadovat.

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Zdroj: Finanční správa, daňový řád

Zpět