2011: Důchodové a nemocenské pojištění OSVČ

05.02.2011 13:40

Důchodové pojištění OSVČ

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude platit původní zálohu až do podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2010 (min. 1731 Kč). V měsíci podání Přehledu za rok 2010 a následující měsíce platí zálohy dle daňového základu dosažného v roce 2010, minimálně však 1 807 Kč. Platba záloh je povinná.

Pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost platí totéž (minimálně 693 Kč). V měsíci podání Přehledu za rok 2010 a následující měsíce platí zálohy dle daňového základu dosaženého v roce 2010, minimálně se bude jednat o 723 Kč. Toto platí pro podnikatele, který se přihlásil k pojištění dobrovolně nebo pokud jeho daňový základ byl v roce 2010 alespoň 56 901 Kč, resp. 4 742 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém byla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost. Maximálním měsíčním vyměřovacím základem je částka 148 440 Kč, tomuto vyměřovacímu základu odpovídá maximální záloha na pojistné ve výši 43 345 Kč.

Pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude minimální roční vyměřovací základ činit 71 136 Kč, pro OSVČ vykonávající vedlejší SVČ pak 28 452 Kč.

OSVČ může platit zálohy na delší než měsíční období, ale vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku. Platbu záloh na pojistné do budoucna musí OSVČ oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení. Uvede, za které měsíce a jakou částku za jednotlivé měsíce platí. V praxi to také znamená, že nebude již možné pro rok 2011 použít přeplatek na úhradu záloh až do června následujícího roku, jako tomu bylo nyní, ale nejdéle do prosince 2011.

Den platby pojistného je důležitý. Za den platby v případě placení na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na její účet. Za každý den prodlení běží penále ve výši 0,05 % z dlužného pojistného. Přesný termín platby je významný především u dobrovolného nemocenského pojištění OSVČ.

Nemocenské pojištění OSVČ

 

!!! V případě, že platba nemocenského pojištění není připsána na účet místně příslušné OSSZ do 20. dne následujícího měsíce, ale třeba až 21. dne, tak dojde k zániku nemocenského pojištění OSVČ od prvního dne měsíce, za který nebylo pojistné řádně a včas uhrazeno.

Výše sazby pojistného na nemocenské pojištění OSVČ se zvýší na 2,3 % (nyní 1,4 %). Nemocenské pojištění je pro OSVČ nadále dobrovolné. Minimální platba na nemocenské pojištění se v důsledku této změny zvyšuje na 92 Kč. OSVČ, které v současné době platí měsíční platbu nemocenského pojištění v rozmezí 56–91 Kč, si musí za měsíc leden 2011 a následující měsíce zvýšit platbu minimálně na 92 Kč, aby nedošlo k zániku jejich nemocenského pojištění.

Nové - opět se provázalo nemocenské a důchodové pojištění

Od 1. 1. 2011 bude provázanost mezi zálohou na důchodové pojištění a platbou na nemocenské pojištění. V praxi to znamená, že měsíční základ určený platbou pojistného na nemocenské pojištění nemůže být vyšší než měsíční vyměřovací základ, ze kterého byla nebo měla být uhrazena záloha na důchodové pojištění v tomto měsíci. Pokud OSVČ zaplatí pojistné na nemocenské pojištění z vyššího vyměřovacího základu, část platby, která neodpovídá měsíčnímu vyměřovacímu základu pro zálohu na důchodové pojištění, se stává přeplatkem.

Zpět