DPH - Přenesená daňová povinnost ve stavebnictví od 1.1.2012

15.12.2011 22:24

Níže najdete klasifikaci úkonů, které od 1.1.2012 podléhají novému režimu přenesené daňové povinnosti k DPH (PDP). K tomu doporučuji se také podívat na podrobnější vysvětlivky na webu Českého statistického úřadu ZDE. Tam se můžete lépe orientovat, zda zrovna vaše činnost, kterou fakturujete, spadá po kód 41-43 nebo ne.

V režimu přenesené daňové povinnosti plátce DPH-dodavatel stavebních a montážních prací fakturuje vyjmenované práce jinému českému plátci pro účely jeho ekonomické činnosti vždy bez DPH, odběratel si DPH sám spočítá, přizná ve svém přiznání k DPH a současně uplatní nárok na odpočet, který odpovídá podílu jeho využití pro ekonomickou (podnikatelskou) činnost. Naproti tomu občanům a subjektům, kteří nejsou plátci, bude fakturovat postaru vždy s DPH! Samozřejmě pro plnění vůči zahraničnímu subjektu platí jiné podmínky a posuzují se jiná pravidla.

Pro zjednodušení: musejí být splněny tyto základní podmínky:

-       dodavatel i odběratel jsou českými plátci DPH (tedy tuzemská osoba, příp. zahraniční ale s českým DIČ), přičemž pozor hlavně na to, že odběratel musí vystupovat jako plátce při odběru této konkrétní služby, tedy v případě, kdy ji pořizuje pro účely svého podnikání (tzv. ekonomickou činnost), nikoliv pro soukromou potřebu, nebo pro veřejnoprávní službu (kromě služeb dle přílohy č. 3 zákona o DPH, kdy se veřejnoprávní subjekt vždy považuje za osobu povinnou k dani, tedy plátce DPH)

-        jedná se o stavební či montážní práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008.


Příklad:

- Stavební firma fakturuje investorovi/developeru jednu z níže uvedených činností BEZ DPH.

- Stavební firma fakturuje občanovi zednické a malířské práce na rodinném domku S DPH.

- Stavební firma fakturuje podnikateli zednické práce na jeho soukromém rodinném domku S DPH (zde podnikatel vystupuje jako občan).

- Stavební firma fakturuje zednické práce na rodinném domku investorovi, který teprve bude domek prodávat, BEZ DPH (vaším odběratelem je investor, ne občan!).

- Stavební firma fakturuje opravu budovy obecního úřadu přímo obecnímu úřadu, pravděpodobně S DPH (obecní úřad jako poskytovatel veřejných služeb vystupuje jako neplátce, ale pokud by budovu využíval též k podnikatelské činnosti a byl by tedy též plátce DPH, tak potom by se mu fakturovalo BEZ DPH a obecní úřad by si sám vyřešil podíl veřejné/podnikatelské činnosti!!). Zde nutno posuzovat případ od případu.


Faktura v režimu PDP bez DPH obsahuje všechny obvyklé náležitosti, iniciály dodavatele i odběratele vč. jejich DIČ (!!!), základ daně i sazbu daně(!!!), ale už ne výši daně. Současně musí obsahovat poznámku "Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo." Uvedení sazby daně je poněkud zbytečné, neboť za výpočet daně si stejně ručí odběratel, ale zákon to takto uvádí, proto byste to měli dodržet.

Přechod mezi roky 2011/2012: Faktury s datum uskutečnění zdanitelného plnění do 31.12.2011 se budou vystavovat postaru, od 1.1.2012 po novu, i když práce byly částečně vykonané v roce 2011. Důležité je datum zdanitelného plnění (DUZP), ne datum vystavení faktury (i když doporučuji současně, aby faktury byly vystavené alespoň v témž roce, jako DUZP, pro usnadnění práce účetních). Pokud to jde, doporučuji všechny práce do 31.12.2011 vyfakturovat jako dílčí plnění. Záleží ale na vaší smlouvě s odběratelem. Pokud se bude jednat o služby podléhající snížené sazbě DPH, pak bude i v zájmu odběratele vyfakturovat co nejvíc v roce 2011, aby byl zatížen pouze 10% daní, nikoliv 14% od 1.1.2012.

Zálohy skutečně přijaté v roce 2011 se zdaní podle staré úpravy, zálohy přijaté v roce 2012 (jen a pouze na tyto stavební a montážní práce viz klasifikace níže) se dle nové úpravy nezdaňují, ani se na ně nevystavuje daňový doklad. Musí ale jít opravdu o vyjmenované činnosti, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti! V případě kombinovaných prací by bylo účelné zálohu rozdělit.

Pokud jste v pozici odběratele uvedených stavebních či montážních prací, a splňujete výše uvedené podmínky, potom musíte obdržet daňový doklad bez DPH. Daňovou povinnost si sami spočítáte a přiznáte v přiznání. Současně uplatníte nárok na odpočet daně v takové výši, v jaké máte nárok podle způsobu využití plnění (celý nárok, nebo nárok krácený koeficientem). V důsledku tedy odvedete na účet FÚ jenom rozdíl mezi přiznanou daní a uplatněným nárokem.

Dejte si pozor na přijaté doklady, protože pokud dostanete daňový doklad včetně vyčíslené DPH, přestože se jedná o službu podléhající režimu PDP, tak nemáte nárok na odpočet takové daně (byla uplatněna DPH v rozporu se zákonem). Měli byste zaplatit maximálně částku bez DPH a požadovat opravu dokladu!

Současně s daňovým přiznáním je třeba elektronicky podat Výpis z evidence pro účely přenesené daňové povinnosti.

Pokud potřebujete poradit, můžete si u nás domluvit osobní konzultaci, poradíme a pomůžeme Vám. Telefonické konzultace poskytujeme pouze stálým klientům. Děkujeme za pochopení.
Pokud jde o zařazení do klasifikace CZ-CPA, můžete se obrátit na některou ze zatřiďovacích společností, např. ÚRS.
 

Klasifikace dle CZ-CPA, kód 41-43, podléhající režimu přenesené daňové povinnosti DPH:

F

STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE

41

Budovy a jejich výstavba

41.0

Budovy a jejich výstavba

41.00

Budovy a jejich výstavba

41.00.1

Bytové budovy

41.00.10

Bytové budovy

41.00.2

Nebytové budovy

41.00.20

Nebytové budovy

41.00.3

Výstavba bytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

41.00.30

Výstavba bytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

41.00.4

Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

41.00.40

Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

42

Inženýrské stavby a jejich výstavba

42.1

Silnice a železnice a jejich výstavba

42.11

Silnice a dálnice a jejich výstavba

42.11.1

Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy

42.11.10

Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy

42.11.2

Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah

42.11.20

Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah

42.12

Železnice a podzemní dráhy a jejich výstavba

42.12.1

Železnice a podzemní dráhy

42.12.10

Železnice a podzemní dráhy

42.12.2

Výstavba železnic a podzemních drah

42.12.20

Výstavba železnic a podzemních drah

42.13

Mosty a tunely a jejich výstavba

42.13.1

Mosty a tunely

42.13.10

Mosty a tunely

42.13.2

Výstavba mostů a tunelů

42.13.20

Výstavba mostů a tunelů

42.2

Inženýrské sítě a jejich výstavba

42.21

Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny a jejich výstavba

42.21.1

Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny

42.21.11

Dálková potrubí pro kapaliny a plyny

42.21.12

Místní potrubí pro kapaliny a plyny

42.21.13

Zavlažovací systémy (kanály); vodovodní řady a potrubí; úpravny vod, čistírny odpadních vod a přečerpávací stanice

42.21.2

Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny

42.21.21

Výstavba dálkových potrubí pro kapaliny a plyny

42.21.22

Výstavba místních potrubí (vč. pomocných prací) pro kapaliny a plyny

42.21.23

Výstavba zavlažovacích systémů (kanálů), vodovodních řadů a potrubí, úpraven vod, čistíren odpadních vod a přečerpávacích stanic

42.21.24

Vrtání studní a výstavba septiků

42.22

Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace a jejich výstavba

42.22.1

Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace

42.22.11

Dálkové elektrické a komunikační sítě

42.22.12

Místní elektrické a komunikační sítě

42.22.13

Elektrárny

42.22.2

Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace

42.22.21

Výstavba dálkových elektrických a komunikačních sítí

42.22.22

Výstavba místních elektrických a komunikačních sítí

42.22.23

Výstavba elektráren

42.9

Ostatní inženýrské stavby a jejich výstavba

42.91

Vodní díla a jejich výstavba

42.91.1

Pobřežní a přístavní stavby, přehrady, hráze a jiné hydromechanické stavby

42.91.10

Pobřežní a přístavní stavby, přehrady, hráze a jiné hydromechanické stavby

42.91.2

Výstavba pobřežních a přístavních staveb, přehrad, hrází a jiných hydromechanických staveb

42.91.20

Výstavba pobřežních a přístavních staveb, přehrad, hrází a jiných hydromechanických staveb

42.99

Ostatní inženýrské stavby j. n. a jejich výstavba

42.99.1

Ostatní inženýrské stavby j. n.

42.99.11

Důlní a výrobní stavby

42.99.12

Stavby pro sport a rekreaci

42.99.19

Další inženýrské stavby j. n.

42.99.2

Výstavba ostatních inženýrských staveb j. n.

42.99.21

Výstavba důlních a výrobních staveb

42.99.22

Výstavba staveb pro sport a rekreaci

42.99.29

Výstavba dalších inženýrských staveb j. n.

43

Specializované stavební práce

43.1

Demoliční práce, příprava staveniště a průzkumné vrtné práce

43.11

Demoliční práce

43.11.1

Demoliční práce

43.11.10

Demoliční práce

43.12

Příprava staveniště

43.12.1

Příprava staveniště

43.12.11

Příprava půdy a pozemku; asanační práce

43.12.12

Výkopové zemní práce a přesun zeminy

43.13

Průzkumné vrtné práce

43.13.1

Průzkumné vrtné práce

43.13.10

Průzkumné vrtné práce

43.2

Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce

43.21

Elektroinstalační práce

43.21.1

Elektroinstalační práce

43.21.10

Elektroinstalační práce

43.22

Instalatérské, topenářské a plynařské práce

43.22.1

Instalace rozvodů vody a kanalizace, topení, ventilace a klimatizace

43.22.11

Instalace rozvodů vody a kanalizace

43.22.12

Instalace topení, ventilace a klimatizace

43.22.2

Instalace rozvodů plynu

43.22.20

Instalace rozvodů plynu

43.29

Ostatní stavebně instalační práce

43.29.1

Ostatní stavebně instalační práce

43.29.11

Izolační práce

43.29.12

Montáž (osazení) plotů, zábradlí, mříží

43.29.19

Ostatní instalační práce j. n.

43.3

Kompletační a dokončovací práce

43.31

Omítkářské práce

43.31.1

Omítkářské práce

43.31.10

Omítkářské práce

43.32

Truhlářské práce

43.32.1

Truhlářské práce

43.32.10

Truhlářské práce

43.33

Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin

43.33.1

Obkladačské práce

43.33.10

Obkladačské práce

43.33.2

Tapetování a ostatní obkládání stěn a pokládání podlahových krytin

43.33.21

Práce s teracem, mramorem, žulou a břidlicí

43.33.29

Tapetování a ostatní obkládání stěn a pokládání podlahových krytin j. n.

43.34

Malířské, natěračské a sklenářské práce

43.34.1

Malířské a natěračské práce

43.34.10

Malířské a natěračské práce

43.34.2

Sklenářské práce

43.34.20

Sklenářské práce

43.39

Ostatní kompletační a dokončovací práce

43.39.1

Ostatní kompletační a dokončovací práce

43.39.11

Ozdobné práce

43.39.19

Ostatní kompletační a dokončovací práce j. n.

43.9

Ostatní specializované stavební práce

43.91

Pokrývačské práce

43.91.1

Pokrývačské práce

43.91.11

Práce na střešních konstrukcích

43.91.19

Ostatní pokrývačské práce

43.99

Ostatní specializované stavební práce j. n.

43.99.1

Izolační práce proti vodě

43.99.10

Izolační práce proti vodě

43.99.2

Lešenářské práce

43.99.20

Lešenářské práce

43.99.3

Beranění pilot; základové práce

43.99.30

Beranění pilot; základové práce

43.99.4

Betonářské práce

43.99.40

Betonářské práce

43.99.5

Montáž ocelových konstrukčních prvků

43.99.50

Montáž ocelových konstrukčních prvků

43.99.6

Zednické práce

43.99.60

Zednické práce

43.99.7

Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí

43.99.70

Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí

43.99.9

Ostatní specializované stavební práce j. n.

43.99.90

Ostatní specializované stavební práce j. n.

 

Zpět